GRUPUL CANPACK

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

 

 1. Introducere

Grupul CANPACK este un producător de top în industria ambalării băuturilor. CANPACK și-a asumat angajamentul de a-și desfășura activitatea în deplină conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea și protecția datelor.

Mai mulți membri ai Grupului CANPACK sunt localizați în Uniunea Europeană, inclusiv societatea mamă CAN-PACK S.A., având sediul social în Polonia. Lista cu societățile membre ale Grupului CANPACK din UE poate fi consultată aici: http://www.canpack.eu/?page_id=49&lang=en_us (fiecare societate fiind denumită în continuare în mod individual: „CANPACK”).

Prezenta Notificare privind confidențialitatea clarifică scopurile și modul în care CANPACK colectează date cu caracter personal de la persoanele vizate, precum și modul în care protejăm aceste date cu caracter personal, durata păstrării acestor date și drepturile de care beneficiază persoanele vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”).

 

 1. Scopurile prelucrării

CANPACK prelucrează date cu caracter personal în scopul:

 • angajării de personal;
 • derulării contractelor de muncă;
 • contactării potențialilor clienți și clienților existenți, furnizorilor și altor persoane prin e-mail, telefon, fax și alte mijloace, precum și derulării contractelor încheiate cu aceștia/acestea;
 • respectării obligațiilor sale legale;
 • efectuării altor operațiuni în cursul desfășurării activității.

Dacă ați depus candidatura pentru un post în cadrul CANPACK prin intermediul website-ului nostru la http://www.canpack.eu/?page_id=1339, veți găsi acolo Notificarea privind Confidențialitatea relevantă referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.

Angajații CANPACK cunosc faptul că datele lor cu caracter personal sunt prelucrate de Departamentul de Resurse Umane conform procedurilor interne ale CANPACK.

 

 1. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este societatea din cadrul Grupului CANPACK cu care persoana vizată sau entitatea în cadrul căreia persoana vizată este angajată sau pentru care lucrează, colaborează sau intenționează să colaboreze sau se află într-un alt tip de relație.

Este posibil ca două sau mai multe societăți din cadrul Grupului CANPACK să stabilească scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea acționând drept operatori asociați. În acest caz, CAN-PACK S.A., cu sediul social în Polonia, 1 Jasnogórska Str., 31-358 Krakow, va fi răspunzătoare pentru comunicarea unei informări adecvate persoanelor vizate și pentru gestionarea și onorarea solicitărilor comunicate de persoanele vizate.

 

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract, la solicitarea persoanei vizate;
 • îndeplinirea unei obligații legale care îi revine CANPACK;
 • în scopul realizării intereselor legitime urmărite de CANPACK – pentru asigurarea continuității, eficienței și siguranței activității sale, precum și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în scopuri de marketing.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrarea datelor cu caracter personal include următoarele:

 • Datele standard de contact (precum numărul de telefon, adresa de e-mail, numele, funcția, adresa fizică etc.)
 • Denumirea și adresa unei activități comerciale
 • Numărul contului
 • Denumirea angajatorului, funcția
 • Taxele și cheltuielile care urmează a fi rambursate.

 

 1. Sursa datelor cu caracter personal

 Atunci când o persoană vizată încheie un contract cu CANPACK, este posibil ca datele inițiale să provină chiar de la această persoană vizată. De asemenea, putem primi date cu caracter personal de la angajatorul persoanei vizate, un website sau din alte surse publice, dacă datele cu caracter personal ale acestei persoane vizate sunt necesare pentru executarea unui contract, prezentarea unei oferte sau adresarea unei întrebări cu privire la anumite servicii.

 

 1. Destinatarii datelor

Interni

Numai în baza autorizărilor interne ale CANPACK și principiului nevoii de a cunoaște, datele cu caracter personal pot fi comunicate persoanelor responsabile cu păstrarea legăturii cu clienții și furnizorii, de exemplu departamentul financiar/contabilitate, precum și departamentul juridic, departamentul de resurse umane, departamentul de audit intern și departamentul IT.

În anumite situații, dacă este necesar pentru executarea unui contract sau pentru securitate, conformitate sau alte motive legitime, CANPACK poate pune datele cu caracter personal la dispoziția filialelor sale sau afiliaților săi.  Ca membră a grupului de capital Giorgi Global Holdings, Inc. („GGH”), în vederea respectării cadrului de guvernanță corporativă, CANPACK poate de asemenea, în anumite situații, să comunice datele cu caracter personal către GGH sau filialele acesteia din SUA.

Externi

În scopurile menționate mai sus, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, precum:

 • bănci pentru plăți
 • furnizori de servicii cloud pentru datele stocate în cloud
 • furnizorii de servicii de date care sunt responsabili cu oferirea de asistență departamentelor noastre de IT, resurse umane, administrarea întreprinderii și infrastructura datelor
 • alți consultanți profesioniști, precum furnizorii de servicii IT sau de audit

Destinatarii externi sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor și pot folosi aceste date numai conform instrucțiunilor primite de la CANPACK, atunci când aceștia prelucrează date cu caracter personal în numele acesteia, acționând în calitate de persoane împuternicite de operator, sau conform legislației aplicabile, atunci când aceștia acționează în calitate de operatori de date.

 

 1. Securitate

CANPACK a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea că datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu Regulamentul GDPR. Aceste măsuri vor fi verificate și actualizate, dacă este cazul.

Angajații CANPACK sunt obligați să protejeze datele cu caracter personal conform Politicii Globale de Securitate a CANPACK, în special să le trateze în regim strict confidențial și să le prelucreze în măsura necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal către țări terțe

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Spațiului Economic European (SEE). Atunci când acestea sunt prelucrate în afara SEE, CANPACK se va asigura că această prelucrare transfrontalieră a datelor este protejată prin garanții adecvate.

Garanțiile pe care le folosim pentru protejarea datelor care fac obiectul prelucrării transfrontaliere includ:

 1. clauze contractuale standard pentru protejarea datelor cu caracter personal aprobate de Comisia Europeană, care prevăd garanții adecvate și corespunzătoare pentru transfer. Aceste clauze contractuale standardizate prevăd garanții suficiente pentru îndeplinirea cerințelor privind caracterul adecvat și securitatea din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Puteți găsi clauzele contractuale standard pe website-ul Comisiei Europene: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087; sau
 2. certificări care demonstrează că terțele părți care se află în afara SEE prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care respectă Regulamentul General privind Protecția Datelor. Aceste certificări sunt aprobate de Comisia Europeană, o autoritate de supraveghere competentă sau un organ național de acreditare competent în raport cu Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Persoanele vizate pot primi o copie a datelor cu caracter personal transferate către țări terți la data.protection@canpack.com.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

De regulă, datele cu caracter personal sunt stocate pe parcursul relației contractuale cu CANPACK, precum și pentru o perioadă după încetarea acestei relații în conformitate cu perioadele legale de păstrare și limitare aplicabile și politicile privind păstrarea documentelor, care rezultă din, printre altele, dreptul civil, comercial și fiscal, precum și din politicile și cadrul de guvernanță corporativă. Vă rugăm să rețineți că cerințele legale sau corporative specifice pot prevedea perioade de păstrare mai îndelungate, de exemplu obligația de a păstra dovezile în cazul unor proceduri judiciare.

Datele cu caracter personal prelucrate de noi în baza consimțământului persoanei vizate vor fi păstrate pentru o perioadă nelimitată de timp (sau până la revocarea consimțământului), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel și presupunând că este necesar în scopul prelucrării.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are întotdeauna dreptul de a contacta CANPACK dacă aceasta dorește să își exercite dreptul de acces la datele cu caracter personal, de rectificare a datelor cu caracter personal, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării.

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, fără afectarea legitimității prelucrării în baza consimțământului înaintea retragerii acestuia.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

 

 1. Date de contact

Persoana dumneavoastră de contact din cadrul CANPACK pentru orice informații suplimentare referitoare la prezenta Notificare privind Confidențialitatea și drepturile dumneavoastră este Responsabilul cu protecția datelor la nivelul Grupului CANPACK la data.protection@canpack.com.